Galeria
Księga gości
Historia
Aktualności
Działalność DWDz
Propozycje programowe
Baza Placówki
Lokalizacja
Kontakt
Strona główna
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7 IX 1991 ( z późniejszymi zmianami) – art. 2 pkt 7 (… placówka przeznaczona do czasowego pobytu dzieci w okresie pobierania nauki szkolnej, poza miejscem stałego zamieszkania).

Organizacja placówki opiera się ponadto o Kartę Nauczyciela i Rozporządzenie MENiS z dnia 7 III 2005 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, § 54-70.

Adres placówki: 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Potockich 3.
Numer telefonu i faxu.: 013 4357404
e-mail: pdwdz@mail.pnet.pl

Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówką stwarzającą warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagającą wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Profilem swojej działalności oraz lokalizacją – w uzdrowisku dziecięcym – DWDz w Rymanowie Zdroju ukierunkowany jest na promocję zdrowia.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Krośnie, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty Wychowania w Rzeszowie z Delegaturą w Krośnie.

Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej Statucie.

Posiadamy Kartę Kwalifikacyjną obiektu, aktualizowaną dwa razy w roku, w okresie letnim i zimowym.

Celem placówki jest wspieranie rodziny w wychowaniu młodego człowieka do otwartości i wrażliwości na innych, tolerancyjnego, umiejącego dokonać wyboru świadomie, zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, własnym sumieniem, dbającego o swoje zdrowie, żyjącego w zgodzie z przyrodą.

Wizję placówki najlepiej oddają słowa Jana Pawła II:

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Praca edukacyjno – wychowawcza odbywa się zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny programem pracy placówki, turnusowymi planami pracy oraz rozkładem dnia. Praca edukacyjna prowadzona jest według wskazań szkoły, do której uczęszczają wychowankowie. W uzgodnieniu z nauczycielami przyjeżdżającymi, program realizowany przez Nas może przebiegać w formie ścieżek edukacyjnych: edukacyjna, prozdrowotna, regionalna.

Nauka odbywa się w systemie klasowo-lekcyjnym, bądź pozaklasowym. Obejmuje treści polonistyczno-historyczne, kulturowo-regionalne, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, artystyczne i prozdrowotne.

Oto niektóre zadania, realizowane przez placówkę:

 • ostarczanie uczniom możliwości przyswojenia nowych treści poznawczych, rozszerzanie i utrwalanie dotychczasowych wiadomości uczniów
 • zapewnienie uczniom możliwości harmonijnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej, wolności światopoglądowej i religijnej,
 • kształtowanie postaw proekologicznych poprzez organizowanie zajęć w bliskim kontakcie z przyrodą,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z profilaktyką zaburzeń, poprzez organizację zajęć o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 • ozbudzanie motywacji do działań prozdrowotnych, poprzez kształcenie umiejętności rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie i rozwój człowieka,
 • uczenie wytrwałości, samodzielności, zaradności i kształtowanie hartu ducha wychowanków.
Dom Wczasów Dziecięcych organizuje kilku- lub kilkunastodniowe turnusy dla dzieci i młodzieży, w ramach tzw.” zielonych” czy” białych” szkół w trakcie trwania nauki szkolnej oraz kolonie i zimowiska w okresie ferii letnich i zimowych.

Cena jednego osobodnia wynosi 20 zł. i obejmuje:
 • zakwaterowanie
 • wyżywienie ( 5 posiłków dziennie),
 • opiekę pedagogiczną, medyczną
 • korzystanie z bazy placówki,
 • realizację wybranego programu
Turnusy mogą mieć charakter:  
 • ekologiczny
 • zdrowotny
 • profilaktyczny lub terapeutyczny
 • integracyjny
Obejmują one różne rodzaje edukacji, terapię zabawą, muzykoterapię, socjoterapię.

W czasie trwania turnusu zapewniamy:
 • opiekę pedagogiczną, sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę, stosującą nowoczesne metody pracy z dziećmi
 • zajęcia dydaktyczne
 • opiekę medyczną (w tym leki)
 • zabiegi lecznicze – kuracja pitna wód mineralnych, inhalacje
 • realizację ciekawego programu
 • bezpieczne warunki pobytu
W przypadku pobytu trwającego 7 i więcej dni zapewniamy ognisko z pieczeniem kiełbasy i zabawami integracyjnymi oraz wycieczkę autokarową, połączoną ze zwiedzaniem muzeum do wyboru :
 • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie (z największą kolekcją lamp naftowych w Europie)
 • Muzeum-skansen Przemysłu naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Wystawa faunistyczno-regionalna w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
 • Huta Szkła Artystycznego „Sabina” w Rymanowie
 • Pustelnia św. Jana i klasztor o. o. Bernardynów w Dukli
 • Muzeum Misyjne u sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym
 • Muzeum Ks. Markiewicza w Miejscu Piastowym
 • Muzeum Misyjne sióstr Klawerianek w Krośnie
 • Wystawa faunistyczno- florystyczna w Krempnej- Magurski Park Narodowy
Istnieje również możliwość zorganizowania wycieczek w ramach środków własnych grup, np. nad Zalew Soliński lub punkt widokowy w Słowacji.

W okresie zimowym organizujemy kuligi.

Placówka przyjmuje także dzieci młodzież na 2-3- dniowe wycieczki w przerwach między turnusami. Należy wówczas przyjechać z własną pościelą.

W trakcie pobytu można korzystać ze sprzętu TV, SAT, radioli, stołu do tenisa. Każdy turnus ma szczegółowy program zajęć rekreacyjno-sportowych, dostosowanych do pory roku, zainteresowań i potrzeb grup.Strona głównaGaleriaKsięga gości